Catalā / Espaņol  ·  TEL. 933 751 402 · EMAIL info@escolasantaeulalia.com
Catalā / Espaņol  · 

PROJECTE EDUCATIU

Projecte Educatiu


L'Escola Santa Eulàlia afirma el seu caràcter propi en la línia de l'Humanisme i en la visió que aquesta orientació ens proporciona de l'home i del món. 

Es per això que concebim l'home com una persona singular, social i transcendent i, atenent a aquests tres aspectes, treballem per educar-lo integral i harmònicament. 

Potenciem la dimensió dinàmica de la persona, artífex del seu propi destí, procurant un ambient educatiu que estimuli la seva creativitat i la seva llibertat responsable. 

Per tal que pugui integrar-se eficaçment en la realitat social, l'eduquem respectuós amb l'opinió dels altres, obert al canvi, amb sentit crític i amb visió de futur, desitjós de servir a la comunitat i de comprometre's en la construcció d'un món més humà i més just. 

Desitgem que tota la nostra Comunitat Educativa participi del desig que, en l'educació dels nostres alumnes, predominin els aspectes formatius sobre els informatius i que mitjançant el diàleg i la convivència, puguem compartir amb goig la responsabilitat d'anar fent dia rere dia la línia que assenyali l'estil de vida que proporcionem als nostres alumnes.. 


L'escola és conscient que tot i que el seu paper és molt important en la tasca educativa, no és l'única protagonista, sinó que ha de col.laborar en l'esforç dels altres educadors que incideixen simultàniament sobre els nens/es - nois/es: Pares, família, barri, institucions juvenils, societat en general. Així doncs aprenem en interacció amb l'entorn i amb els altres, aprenem quan construïm, especialment per als altres.

 

QUÈ PRETENEM?

La declaració de principis que es fa des del marc ideològic no és suficient. Per poder acotar aquests principis tan genèrics, s'han de formular objectius que serveixin per a concretar el que es vol aconseguir. 

Els objectius educatius ens serveixen com a guia i referència per a la nostra tasca educativa, la que representen la concreció dels valors, actituds i resultats que pretenem assolir. 

La nostra fita és aconseguir que, al final de la seva etapa educativa, els nostre alumnat arribi a ser :

 

 • LLIURE, per desenvolupar i expressar el seu pensament, el seu criteri, els seus sentiments i la seva imaginació en benefici de la seva autonomia, tot respectant als altres.
 • RESPONSABLE, de les seves accions i del seu propi creixement intel·lectual, físic, social, espiritual i afectiu en un procés continu de millora i maduració tot prenent consciència de les pròpies capacitats i habilitats.
 • CAPAÇ, de comprendre, d'aprendre, de conèixer, de descobrir el món que l'envolta per, en la mesura que li calgui, viure amb dignitat tot desenvolupant les seves capacitats professionals i humanes.
 • CRÍTIC/A, amb capacitat d'observació, atenció i anàlisi per desenvolupar un judici autònom que li permeti prendre postura davant les informacions i accions que envaeixen els espais públics i privats i mantenir el rumb tant del projecte individual com del col·lectiu.
 • COHERENT, que basa el què diu, fa i pensa en els valors apresos i adquirits durant el procés d'educació i desenvolupament personal.
 • ESPIRITUAL, que assumeix la seva fe, sigui quina sigui, com a opció de vida i la manifesta en la seva manera d'actuar, i que aprofundeix en la pròpia consciència ètica a través de la reflexió i el diàleg.
 • SOCIABLE, que prengui la sinceritat, el respecte i la disposició al servei com a base de la seva relació amb els altres, tot treballant per mitjà de la tolerància i el diàleg.
 • COMPROMÉS/A, en la construcció d'un món millor, sensible davant les injustícies i situacions que no respectin els Drets Humans, tot assumint una postura activa des de la cooperació i la solidaritat.
 • RESOLUTIU/VA, prenent una determinació, per tal d'enllestir una qüestió, desfer una dificultat o donar solució a un dubte, traslladant i aplicant el que aprèn en situacions i contextos diversos.

 

COM ENS DEFINIM?

L'escola Santa Eulàlia es defineix com a: 

 • Catalana, sent, viu, educa i s'identifica amb els valors històrics, lingüístics, socials, culturals i geogràfics que configuren la identitat de Catalunya. 

 • Democràtica, està organitzada mitjançant una estructura que preveu la participació democràtica en la decisió de les línies prioritàries d'actuació.

 • Oberta pluralista en tots els seus àmbits, tot respectant les opcions personals i de col·lectiu dels membres i propugnant els principis de llibertat i de pensament. L'escola desenvolupa la dimensió transcendental, és a dir, un compromís de cercar el valor espiritual de la vida.

 • Autònoma, seguint la normativa i les instruccions marcades des del Departament d'Ensenyament, estableix els seus compromisos i línies d'actuació en exercici de la seva sobirania. Es regeix pel seu Projecte Educatiu, Projecte Curricular i Reglament Intern independentment de la seva vinculació a federacions, plataformes o xarxes.

 • Integradora, tots els membres són educats i educades conjuntament i atenent a les seves necessitats individuals per al seu desenvolupament com a persones, i tenen els mateixos drets i deures com a membres de l'escola independentment del seu origen, sexe, cultura i creences. 

 • Activa, progressista, amb la voluntat constant de millora contínua i d'adaptar-se als canvis positius de la societat de la que forma part.

 • Coeducativa, no pas únicament pel fet de tenir classes mixtes, sinó com a voluntat expressa de construir un model educatiu i social basat en un conjunt de valors humans comuns a nens i nenes.